Verklaring inzake gegevensbescherming

Heel Belgium NV verzamelt, registreert en gebruikt in het kader van de internetsite www.heel.be persoonsgegevens. Hierbij geeft u uw toestemming om uw persoonsgegevens voor de in deze toestemming vermelde doeleinden te verzamelen, registreren en gebruiken. U kunt uw toestemming in de toekomst te allen tijde intrekken.

1. Verzameling, registratie en gebruik van persoonsgegevens

Bij elk bezoek aan de internetsite wordt automatisch informatie van serverlogbestanden verzameld die uw browser doorgeeft. Deze omvat de versie/het type van uw browser, het gebruikte besturingssysteem, de URL via dewelke u de website gevonden hebt, de hostnaam van de betrokken computers en het tijdstip van de serveraanvraag. Deze gegevens worden om statistische doeleinden geregistreerd. Persoonlijke gebruikersprofielen, die informatie over uw individuele gebruiksgewoonten geven, worden niet doorgegeven. U wordt niet persoonlijk geïdentificeerd door de statistieken.

Als u het deel van de website waarvoor een wachtwoord vereist is, wilt gebruiken of als u literatuur in verband met de internetsite wilt bestellen, heeft Heel Belgium NV voor het toekennen van het toegangsrecht een geldig e-mailadres nodig en andere gegevens die aantonen dat u lid bent van een vakkring en eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres. Als u eigenaar van een DocCheck-wachtwoord bent, worden uw persoonsgegevens naar ons doorgestuurd als u het doorsturen bevestigt.

Heel Belgium NV zamelt alleen persoonsgegevens in, als die zijn doorgegeven door de bezoeker (vb. via een contactformulier). We gebruiken die gegevens om uw verzoek te kunnen verwerken. Daarnaast kunnen we ze ook toepassen voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden op een server van Heel Belgium NV bewaard. Daar worden ze beschermd tegen veranderen en inkijken door derden. Alle data wordt bewaard op servers die zich in een EU-lidstaat bevinden. De gegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van Heel Belgium NV. Als u de op de internetsite aangeboden diensten gebruikt, worden uw persoonsgegevens gebruikt om communicatie tussen u en Heel Belgium NV mogelijk te maken.

2. Doorgeven van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden (d.w.z. personen buiten Heel Belgium NV) doorgegeven als u niet uitdrukkelijk ingestemd hebt of als er geen wettelijke doorstuurverplichting (bijv. op vraag van juridische instanties) bestaat. Dit geldt niet als u literatuur via onze website bestelt. In dit geval worden alleen uw naam en adres aan een extern postbedrijf doorgegeven. De externe onderneming verwerkt deze gegevens alleen op uitdrukkelijke vraag van Heel Belgium NV en wordt tot geheimhouding van de gegevens verplicht. Als Heel Belgium NV voor het gebruik van de bij punt 1 vermelde statistieken beroep doet op een externe dienstverlener gebeurt dit zonder dat een link met u gelegd kan worden.

3. Gebruik van cookies

De internetsite maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Deze maken het aanbod van Heel Belgium NV gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Cookies zijn kleine tekstgegevens die op uw computer opgeslagen worden en die uw browser registreert. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet met persoonsgegevens die u ons eventueel hebt bezorgd, worden gecombineerd. Het merendeel van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ‘session cookies’. Ze worden bij het einde van uw bezoek automatisch gewist.

4. Uw gegevens schrappen

Uw persoonsgegevens worden geschrapt als ze niet langer nodig zijn voor registratiedoeleinden en het schrappen niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaartermijnen of andere voorschriften

5. Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt in de toekomst te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Daartoe stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@heel.be

6. Recht op het inkijken van de geregistreerde gegevens

U hebt te allen tijd het recht om uw geregistreerde persoonsgegevens in te kijken. Om uw persoonsgegevens in te kijken en voor verdere vragen die in deze verklaring niet beantwoord worden, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: info@heel.be

7. Heel Belgium NV is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de Belgische website worden verzameld. (Heel Belgium, Booiebos 25, 9031 Drongen)

8. Elke betrokkene heeft recht op kostenloze verbetering van zijn persoonsgegevens (via e-mail aan info@heel.be)

Deze site maakt gebruik van Cookies

Heel Belgium maakt gebruik van Cookies op haar website om die voor u gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Meer info op onze Cookie-pagina

Akkoord